بازدید از طرح استفاده از اسید هیومیک

بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

با توجه به اینکه در بعضی باغات فیض آباد آفت پسیل به صورت طغیانی بوده و موونتو تأثیر کامل روی این آفت نداشته و نتوانسته بود انتظارات کارشناسان و برخی از کشاورزان را برآورده کند و با توجه به حساسیت موضوع،شرکت شیمی گل نماینده بایر پارسیان در فیض آباد ترتیبی اتخاذ داد و از کارشناسان فنی بایر جهت بررسی وضعیت و اثرگذاری مونتو در باغات پسته دعوت به عمل نمود.

با توجه به پیگیری ها و مکاتبات مکرر،سرانجام کارشناسان بایر در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۲ در فیض آباد حضور داشتند که به اتفاق کارشناسان جهاد و دیگر کارشناسان بخش خصوصی و تعدادی از کشاورزان از باغات تحت پوشش بازدید به عمل آمد تمام نکات فنی مورد بررسی قرار گرفت و طی جلسه ای که در جهاد کشاورزی با حضور مدیر جهاد کشاورزی و سایر کارشناسان برگزار شد به نتیجه گیری و بررسی موضوع پرداخته شد که به شرح ذیل می باشد:

– رعایت نکات اولیه و توصیه های سم پاشی توسط کشاورزان

– توجه نکردن به دوز مصرفی و میزان سم مورد استفاده در واحد هکتار با توجه به و فاصله درختان

– در استفاده از سموم سیستمیک از جمله مونتو،پوشش کامل درختان رعایت شود

– جهت جلوگیری از مقاومت به مونتو توصیه گردید یک بار در سال و در زمان مناسب با توجه به سیکل آفت و همینطور مرحله ی حساس رشدی درخت سمپاشی صورت گیرد.

– توجه مناسب به ترکیب سموم و رقیق سازی و اضافه کردن افزودنی ها و هم زدن در داخل سمپاش

– کارشناس فنی بایر از سال آینده در منطقه جهت رصد سمپاشی ها و بررسی عوامل تأثیرگذار بر کنترل پسیل و آفات و بررسی عوامل مؤثر در کاهش تأثیر سم در برخی باغات حضور خواهد داشت.

– بحث کیفیت سم و نیز ورود از کشورهای ثانویه مطرح شد که کارشناس بایر این موارد را رد کرد و تأکید به وادرات سم از آلمان و فرانسه داشته و سموم کاملا اورجینال می باشد،پس بحث عدم کیفیت کاملا نفی گردید.

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

 بازدید کارشناسان بایر از باغات پسته مه ولات

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

ارتباط با کارشناسان فروش

09154211029

بررسی اثر کودهای آلی ومیکروبی بر روی عملکرد واجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان

به منظور مطالعه اثر باکتري هاي محرک رشد بر کيفيت دانه آفتابگردان (.Helianthus annus L) در راستاي کاهش مصرف کودهاي شيميايي، اصلاح خاک و بهبود وضعيت تغذيه اي گياه آزمايشي در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد در سال 1395 به اجرا در آمد. تيمار آزمايشي شامل باکترهای محرک رشد در 13 سطح) باسیلوس با آب مقطر(M1) ، پسودموناس با آب مقطر M2، تری دی کودرما با آب مقطر M3، باسیلوس باکود آلی اسیدی01M1، پسودوموناس با آب مقطر + باسیلوس +کودآلی اسیدی01M1M2، باسیلوس+ کودآلی قلیایی02M1 ، تری دی کورما+ کودآلی قلیایی02M3، شاهد، پسودوموناس باکودآلی قلیایی 02M2، تری دی کورما +کودآلی قلیایی 02M3، باسیلوس+پسودموناس M1M2، پسودوموناس با آب مقطر + باسیلوس +کودآلی قلیایی 02M1M2، 01M1 باسیلوس +کود آلی اسیدی( به اجرا در آمد.يشترين عملکرد دانه به عنوان با اهميت ترين صفت مورد بررسي در تيمار باکتری باسیلوس با میانگین 3516 کيلوگرم در هکتار که نسبت به شاهد 1500 کيلوگرم در هکتار، افزايش 50 درصدي را نشان داد. همچنين مشاهده شد کاربرد سطوح باکتریهای محرک رشد تاثير معني داري بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیکی اختلاف معنی دار در سطح 1% بودو وزن خشک طبق درسطح5%بود. و همچنین صفت شاخص سطح برگ و وزن صددانه از لحاظ آماری اختلاف معنی دار نبود. به طور کلی باکتری های محرک رشد نقش مفید و موثری در بهبود ویژگی های رشد، عملکرد و خصوصیت های کمی و کیفی آفتابگردان دارد.

مشاهده مقاله »

استعلام قیمت